Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD TAŃCÓW POLSKICH „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

R E G U L A M I N MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO PRZEGLĄDU
TAŃCÓW POLSKICH „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”


I. CELE KONKURSU
- Pielęgnowanie polskich tradycji i ochrona dziedzictwa narodowego.
- Popularyzacja tańców polskich, rozbudzanie ambicji i potrzeby ich tańczenia.
- Kształtowanie poczucia estetyki i etyki, w szczególności zasad zdrowej rywalizacji.
- Poszerzanie pasji i zainteresowań wśród dzieci.
- Integracja środowisk przedszkolnych i wymiana doświadczeń.
- Aktywizacja lokalnych społeczności.

II. ORGANIZATOR
Przedszkole nr 1 „BAJKA” w Myszkowie

III. HONOROWY PATRONAT
Burmistrz Miasta Myszków

IV. TERMIN
14 listopad 2018 r. godz. 10.00

V. MIEJSCE
Miejski Dom Kultury w Myszkowie

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
- Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie placówki (karta zgłoszeniowa dołączona do regulaminu) na adres: Przedszkole nr 1 „BAJKA”, ul. Sucharskiego 32, 42-300 Myszków.
(termin zgłoszenia upływa dnia 30 października 2018)
- Przegląd adresowany jest do dzieci 5-6 letnich.
- Przedszkole zgłasza do przeglądu jedną grupę taneczną.
- Ilość dzieci z jednego przedszkola nie może przekroczyć 12.
- Każda grupa taneczna może zaprezentować jeden układ taneczny (nie mogą być wiązanki taneczne)
- Zgłoszony występ ma ilustrować polski taniec ludowy lub regionalny.
- Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 min.
- Dopuszczalne jest użycie rekwizytów.

VII. NAGRODY
- Wszystkie grupy taneczne otrzymają równorzędne pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
- Każdy nauczyciel otrzyma podziękowanie za przygotowanie dzieci do Przeglądu.

VIII. PRZEPISY OGÓLNE (KOŃCOWE)

- Regulamin Przeglądu dostępny jest na stronie internetowej: www.przedszkolenr1.przedszkolowo.pl
- Organizator zapewnia uniwersalną scenografię oraz sprzęt odtwarzający.
- Odpowiedzialność za przebieg Przeglądu ponosi organizator.
- Dane osobowe umieszczone na kartach zgłoszenia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, będą wykorzystane wyłącznie do celów Przeglądu.
- Rodzice dzieci uczestniczących w Przeglądzie wyrażają zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka biorącego udział w konkursie w celu publikacji zdjęć i opisów na stronach internetowych i w prasie lokalnej.
Konkurs trwał do: 2018-11-14, 00:00
Konkurs 2018-10-01, 19:15 | autor: Elżbieta Sobolewska
Przedszkolowo.pl logo